Geplaatst op: 12-09-2017 om 13:11 uur
Laatst gewijzigd op: 17-11-2017 om 14:39 uur

Toezicht en hygiene

Of je nu naar de tattooshop gaat voor een tatoeage of je kind naar de kinderopvang brengt. Of je met een groep vrienden naar een festival gaat of je zus naar een zorginstelling verhuist omdat ze niet meer thuis kan blijven. Je gaat er vanuit dat gezondheid en veiligheid gewaarborgd zijn.

In Nederland zijn hierover afspraken vastgelegd in wet- en regelgeving. De GGD ziet erop toe dat instellingen en ondernemers zich hieraan houden.

Toezichthouders beoordelen de hygiĆ«ne en veiligheid en adviseren waar nodig bij oa:  

Kindercentra

De GGD bezoekt in opdracht van de gemeente jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, en gastouderbureaus. Gastouders worden steekproefsgewijs geïnspecteerd.
De GGD toetst of wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Er wordt onder meer gekeken:Laarzen bij een kindercentra

  • of de locatie veilig en gezond is voor kinderen;

  • hoe de locatie ingericht is;

  • hoeveel beroepskrachten er zijn;

  • hoe groot de groep kinderen is;

  • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is;

  • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden;

  • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders.

De inspectierapporten zijn openbaar en te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl 

Interessante informatie

Vragen?

kinderopvang@ggdkennemerland.nl

De zorgverlening in instellingen WMO

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. GGD Kennemerland is door de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer aangewezen om de taak als toezichthouder op de kwaliteit bij Wmo-voorzieningen uit te voeren. 

Signalen en calamiteitenToezicht bij Wmo
GGD Kennemerland beoordeelt de kwaliteit en voert signaal gestuurd toezicht uit bij aanbieders van Wmo-voorzieningen. Alle aanbieders van zorg en ondersteuning van de Wmo zijn verplicht om calamiteiten, incidenten en signalen te melden. 

De toezichthouder kan ook signalen van professionals, cliënten of burgers ontvangen die betrekking hebben op de kwaliteit van een voorziening. Afhankelijk van de aard en ernst van de melding, wordt een afweging gemaakt of een incidenteel onderzoek wordt gestart of niet. Als een incidenteel onderzoek wordt gestart, dan wordt de aanbieder hier altijd van op de hoogte gesteld.

Per melding beoordeelt de toezichthouder of de aanbieder adequaat gehandeld heeft, of de goede kwaliteit van de voorziening (nog) gewaarborgd is en eventueel of het noodzakelijk is dat verbetermaatregelen getroffen worden. 

Melden van calamiteiten, incidenten en signalen
Een melding kan rechtstreeks bij de betreffende gemeente worden gedaan. Voor meer informatie hierover kijk op de website van je gemeente

Meer informatie

Tattooshops piercings en permanente make-up studios

Wie tattoos, piercings en permanente make-up aanbrengt, moet zich aan bepaalde regels houden: onder andere een leeftijdsgrens en een hygiënische manier van werken. De GGD inspecteert de studio’s aan de hand van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.

Als een studio zich aan alle regels houdt, geeft de GGD een vergunning af. Elke studio moet zich om de drie jaar laten inspecteren; dat is wettelijk verplicht.

Wil je weten of een studio een vergunning heeft (en dat wil je!), dan kun je kijken op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl

Als je een klacht hebt of een melding wilt doen over een tattoo- of piercingshop of een permanente make-up studio dan kun je dat doen via het klachtenformulier op de website van de NVWA.

Think before you ink

Risicovolle evenementen

Bij een vergunningaanvraag kijkt de GGD bij risicovolle evenementen naar bepaalde gezondheidsaspecten. Dit is onderdeel van het GHOR advies aan de gemeente.

Een slimme festivalganger loopt natuurlijk niet in zeven sloten tegelijk. Op de website van Celebrate Safe vind je handige tips en weetjes waarmee je weer gezond en wel thuis kunt komen.

Op de website van Celebrate Safe vind je handige tips en weetjes waarmee je weer gezond en wel thuis kunt komen.

Basisscholen op verzoek of nav signalen

Leren in een schone en frisse school is voor iedereen van belang. Zeker voor kinderen. Een schone en frisse klas zorgt voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim voor zowel de kinderen als de leerkrachten.

De GGD bezoekt vanaf 2018 alle basisscholen om de paar jaar om te kijken of er verbeterpunten zijn met betrekking tot de gezondheid en hygiëne.

Landelijk zijn hier richtlijnen voor opgesteld. Deze kun je vinden op de website van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.

Interessante informatie